موسسه وکالت و مشاوره حقوقی فروغ عدل

موسسه وکالت و مشاوره حقوقی فروغ عدل

موسسه وکالت و مشاوره حقوقی فروغ عدل در تاریخ: 85/4/7 تحت شماره 828 اداره ثبت اسناد رسمی دماوند به ثبت رسیده.
1-نام و نوع موسسه : وکالت و مشاوره حقوق فروغ عدل
2- موضوع شرکت موسسه :ایجاد دفتر خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضائی - اداری و مالی- ثبتی - دادگاههای خانواده - شهرداریها و کمیسیونهای آن به ویژه کمیسیون ماده 5- دادگاه های انقلاب و مراجع مربوط طبق ماده 2 اساسنامه.
3- مدیران و دارندگان حق امضا: خانم ویدا احمدی اردبیلی پور به سمت مدیر موسسه.